9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület üzemelteti.

Az Üzemeltető adatai:
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
székhely: 9027 Győr Gesztenyefa utca 4.
cégjegyzékszám: 08-02-0061934
adószám: 18984303-2-08
Képviselő neve: Barta Balázs
e-mail cím: info@pbn.hu
telefonszám: +36 94 505 003
 
Bevezetés
Ha Ön nem ért egyet a jelen nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.
 
Szerzői jog
A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Pannon Gazdasági hálózat Egyesület. Minden jog fenntartva.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft.
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
Felelősség
A weboldal tartalmát a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület döntésétől függően változik/ változhat. Erre tekintettel a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.
A törvény által megengedett mértékig a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/ vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
• az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
• a weboldal használatának lehetetlensége;
• a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.
 
Hiperhivatkozások
Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.
 
Beágyazott technológia
A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).
 
Adatvédelem
Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://www.pbn.hu/Adavedelmi_tajekoztato.html
 
Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület-tel:
e-mail cím: info@pbn.hu , telefonszám: +36 94 505 003
 
]